O nás

Spoločnosť SENZOR s. r.o. má svoje korene spojené s VUKOV - Výskumný ústav kovopriemyslu Prešov. V roku 1969 bol založený v Prešove ÚKP - Ústav kovospracujúceho priemyslu. Hlavnými iniciátormi jeho vzniku boli VŠT Košice (v súčastnosti TU Košice) - Strojnícka fakulta a Hutný projekt Košice. Počiatočná orientácia ústavu spočívala vo výskume a vývoji výrobkov a spracovateľských technológií na báze plechov z produkcie VSŽ Košice a výskum a vývoj technológií a techniky vyšších produkčných typov, hlavne pre racionalizačné potreby podnikov východoslovenského kraja. Od 1. marca 1970 organizácia mení firemný názov na VUKOV Prešov a zároveň vytvára pobočku v Nových Zámkoch, z ktorej sa postupne vybudoval samostatný Výskumný ústav náradia - VUNAR.

V roku 1971 vzniká združené pracovisko VUKOV Prešov - SF VŠT Košice, s lokalizáciou na VŠT v Košiciach, s orientáciou na využitie vedecko-výskumných kapacít Strojníckej fakulty pri riešení úloh štátneho výskumu. Od roku 1973 sa VUKOV Prešov stáva vedúcim pracoviskom vedecko-technického rozvoja pre oblasť tenkých plechov a nástrojov pre plošné tvárnenie a od roku 1974 aj pre oblasť priemyselných robotov a manipulátorov. Združené pracovisko v Košiciach sa postupne zmenilo na Detašované pracovisko a v rámci nového programu robotizácie začalo hľadať a budovať vlastnú orientáciu s cieľom vytvoriť vlastná výrobný program s výskumno-vývojovou podporou. Od prvopočiatkov "robotizačného" programu bola prijatá orientácia na snímačovú techniku a robotizáciu montážnych operácií. Výskumno-vývojové činnosti Detašovaného pracoviska boli sústredené na výskum a vývoj adaptivity priemyselných robotov, senzorovej techniky a technológie interných montáží.

Od 1. 7. 1988 bol VUKOV ustanovený ako samostatný štátny podnik a v roku 1990 bolo Detašované pracovisko v Košiciach osamostatnené a vznikol samostatný štátny podnik SENZOR, š.p. Košice. V procese transformácie bol SENZOR, š.p. pretransformovaný na privátnu spoločnosť SENZOR, s.r.o., ktorá vznikla 1.1.1995 .

Orientácia SENZOR, s.r.o. ostala nezmenená a je zameraná na snímačovú techniku a automatizáciu montážnych technológií.